Generalforsamling

                                                     

                                                                             Sønderholm den 22. februar 2024

                                                    Generalforsamling

                                 Mandag den 18. marts 2024 kl. 19:00
                                                Sønderholm Sognegården

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Aflæggelse af regnskab.
 4. Eventuelle forslag.
 5. Fastsættelse af tilslutningsafgift og evt. medlemsbidrag for det kommende år.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
 På valg: Frode Fich, Poul Andersen og Karsten Tilsted, som alle gerne modtager
 genvalg.
 7. Valg af 1 revisor.
 8. Eventuelt.
 Efter mødet vil foreningen være vært ved et stykke smørrebrød og en øl eller vand –
 tilmelding til formand Frode Fich på mobil 3022 0581